Darujte nám 2 %

z vašich daní 

Názov organizácie: MOJA PIESEŇ

Sídlo: Rovná 26, 911 01 Trenčín

IČO:42184282

DIČ: 2023394659

IBAN bank.účtu: SK9002000000002963153551 (VÚB Banka)

Občianske združenie MOJA PIESEŇ je aj v roku 2024 prijímateľom 2 % dane z príjmu. Aj vy tak máte možnosť podporiť úsilie mladých umelcov o udržiavanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej piesne, hudby, tradícií a remesiel. 

AKO NA TO?

a) Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive (nájdete nižšie).

- K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Potrebné tlačivá:


Postup krokov:

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (nájdete vyššie)
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Stiahnite a vytlačte si Vyhlásenie (nájdete vyššie), kde sme Vám už vyplnili údaje prijímateľa - o.z. Moja pieseň. Vyplňte ostatné údaje spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa)
 7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Viac o poukázaní 2% (3%)dane z príjmu zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, nájdete https://www.notar.sk/prijimatelia/ .

.

b) Podávam si daňové priznanie sám
- Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.

- Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu
alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

Postup krokov na poukázanie 2% (3%)dane z prímu:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o našom občianskom združení:

Obchodné meno (Názov): Moja pieseň

IČO/SID : 42184282 (IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Naša organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.)

 1. Ak nám chcete oznámiť, že ste mu nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa)
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie***doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na príslušný daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Viac o poukázaní 2% (3%) dane z príjmu fyzických osôb, nájdete na www.rozhodni.sk .

 1. c) PRÁVNICKÁ OSOBA

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby:

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

2. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi - našom občianskom združení, sú:

Obchodné meno(Názov): Moja pieseň

IČO/SID : 42184282 (IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Naša organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.)

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Rovná 1741/26, 911 01 Trenčín

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie za rok 2023 doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Viac o poukázaní 1,5% (2%) dane z príjmu právnických osôb, nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/#k3.